Ontslag nemen Werknemer | WW Uitkering

http://www.arbeidsrechtfabriek.nl

Speelt een rol bij ontslagaanvragen bij UWV Werkbedrijf om bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van dit beginsel moet worden vastgesteld welke werknemer wel en welke niet voor ontslag mag worden voorgedragen.Per bedrijfsvestiging en per categorie uitwisselbare functies wordt het personeel ingedeeld in 5 leeftijdscategorieën (15 tot 25, 25 tot 35, 35 tot 45, 45 tot 55 en 55 jaar en ouder). De ontslagen binnen deze categorieën moeten zodanig plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw voor en na de ontslagen zoveel mogelijk gelijk blijft (afspiegelen). Vervolgens dient, per categorie werknemers, de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag te worden voorgedragen.
Wat is een arbeidsovereenkomst

De overeenkomst
Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
De werknemer is in dienst van de werkgever. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen (gezagsverhouding).
De werknemer ontvangt loon voor het uitgevoerde werk. Over het algemeen zal het loon bestaan uit geld. Loon mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Loon in natura kan bijvoorbeeld zijn: het verzorgen of betalen van maaltijden door de werkgever of ‘kost en inwoning’. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
De werknemer voert het werk persoonlijk uit. Hij kan zich voor de uitvoering van het werk niet laten vervangen door een ander.
Een arbeidsovereenkomst gaat over de afspraken die een werkgever en een werknemer over het werk maken. Bijvoorbeeld wat voor werk de werknemer gaat doen, wanneer hij of zij in dienst komt en voor hoe lang (tijdelijk of vast). Ook staat er in hoeveel uur de werknemer gaat werken, hoe hoog het loon is, hoeveel vakantiedagen hij of zij heeft, of de reiskosten worden vergoed, of er een proeftijd is, hoe lang de opzegtermijn voor werkgever en voor werknemer is. Als er een cao van toepassing is, staat dat meestal ook in de arbeidsovereenkomst.
Moet een arbeidsovereenkomst op papier staan?
Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Het prettige van een arbeidsovereenkomst op papier is dat daarmee een aantal rechten en plichten voor werkgever en werknemer vastliggen. Als er een cao is, staat daar vaak ook iets over in de arbeidsovereenkomst.
Een werkgever is verplicht om de werknemer – in ieder geval binnen een maand na indiensttreding – een aantal gegevens schriftelijk te laten weten. Het gaat om:
naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
datum indiensttreding;
duur van de overeenkomst (onbepaalde of bepaalde tijd);
plaats of plaatsen waar werknemer werkt;
functie of het soort werk van de werknemer;
hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
arbeidsduur per dag/week;
aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de vakantiedagen;
duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn;
vermelding van de cao, als die van toepassing is;
of een pensioenregeling van toepassing is.


Ontslag Nemen Hoe Doe Ik Dat


Lees meer over Ontslag nemen hoe doe ik dat


Login

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login